Logga in »

Test

Doktorsavhandling om beteendeterapi (KBT) i vid bemärkelse

Priset för doktorsavhandling om beteendeterapi instiftades vid årsmötet 1998 efter en motion av Lars-Göran Öst. Priset syftar till att tillsammans med priset för uppsats för psykologexamen ge föreningen i uppgift att uppmärksamma yngre medlemmar. Själva utmärkelsen lyfter fram den bästa doktorsavhandlingen som examinerats under det år för vilket priset delas ut.

Senaste pristagaren

2018 - Kristofer Vernmark

Therapeutic alliance and different treatment formats when delivering internet-based CBT for depression

Länk till LiU med mer info

En välskriven avhandling av god kvalitet som belyser viktiga frågor kring hur olika förmedlingssätt av psykologisk behandling för depression påverkar behandlingsutfall och terapeutisk allians. Avhandlingen förmedlas dessutom av författaren på ett elegant sätt som gör det lätt för läsaren att skapa: 1) en relation till författaren (Bond), 2) konsensus gällande det specifika ämnet som avhandlingen tar upp (Task), och 3) en ömsesidig överenskommelse om avhandlingens övergripande syfte (Goal).

Tidigare pristagare

Det är inte alla år som man delat ut pris för examensuppsats men de vi känner till presenteras nedan.

2017 - Kerstin Blom

Guided internet-based treatment for insomnia and depression, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till KI med mer info

Kerstins arbete är ett oerhört viktigt bidrag till forskningen om komorbida hälsopsykologiska problem generellt, och kopplingen mellan insomni och depression specifikt särskilt med tanke på att den ifrågasätter nuvarande paradigm och praxis i behandling av dessa tillstånd. Det är en avhandling med hög kvalitet. Med två RCT, en uppföljningsstudie och en kvalitativ studie leder avhandlingen till ett signifikant bidrag till kunskapsbasen. Kerstins avhandling ökar fokus på vikten av behandling av insomni när komorbida besvär föreligger.

2015 - Erik Andersson

Enhancing cognitive-behavior therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till KI med mer info

Årets pris för bästa doktorsavhandling går till en avhandling från Karolinska Institutet. Avhandlingen består av fyra behandlingsstudier med huvudsakligt syfte att förbättra redan existerande KBT-behandlingar vid tvångssyndrom.

Inom ramen för denna avhandling testar pristagaren flera olika slags behandlingar (Internetförmedlad KBT, boosterpogram för att förbättra långtidsutfallet, läkemedlet D-Cykloserin för att förbättra utsläckningsprocessen av exponering) och han har även adderat en mediationsstudie där han undersöker huruvida kognitiva interventioner medierar behandlingsutfallet.

Arbetet har lyfts fram som bland det bästa som gjorts inom fältet OCD. Eller som professor Sabine Wilhelm avslutade opponeringen med att säga ”this is by far the best thesis I've ever read!”.

Erik Andersson:
- Det känns hur bra som helst. Det betyder att min forskning är relevant för kliniker och för mig är det jätteviktigt. Det finns massor av klinisk erfarenhet i föreningen som jag tror man kan ta tillvara på bättre. Om du har en idé på intervention som du testat med patienter, hör av dig till mig så kanske vi kan testa den empiriskt i en forskningsstudie.

2014 - Lise Bergman Nordgren

Individually tailored Internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Länk till avhandlingen på DiVA

Den nominerade är väl värd att belöna som bästa doktorsavhandling om beteendeterapi (KBT) både för det gedigna arbetet att rekrytera klienter i vanliga kliniska miljöer men också för de innovativa inslagen (alliansforskning, skräddarsydd behandling samt hälsoekonomiska aspekter på Internet-KBT) och för en kappa som tydligt tar sitt avstamp i ett inlärningspsykologiskt perspektiv.

Hur känns det att ha fått pris på BTF:s årsmöte?
– Med tanke på den knivskarpa konkurrensen bland 2013 års avhandlingar så var jag verkligen helt oförberedd på detta! Jag är förvånad, glad och mycket stolt över att ha tilldelats priset. Att min forskning uppmärksammas betyder mycket för mig. Då jag inte närvarade vid årsmötet vill jag passa på och tacka föreningen, styrelsen och, sist men inte minst, mina handledare Per Carlbring och Gerhard Andersson för att ni bidragit till detta.

Vad vill du hälsa föreningen och dess medlemmar?
– Ta er tiden och våga planera och genomföra studier där ni befinner er! Jag tror att vi på så vis hjälper oss själva att fortsätta erbjuda god vård till våra patienter.

2013 - Therese Anderbro

Behavior change intervention and fear of hypoglycemia in type 1 diabetes, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus

Länk till KI med mer info

Diabetes är en komplex livslång sjukdom som till stor del ska hanteras av personen själv genom dagliga ställningstaganden kring egenvård. Det handlar om att göra medvetna val om mat, motion, egenmätning av blodsocker, att injicera insulin och att anpassa doserna efter olika aktiviteter, allt för att undvika livshotande akuta komplikationer till följd av för höga eller låga blodsockervärden. Det handlar också om att undvika risken för långsiktiga komplikationer i form av följdsjukdomar. Beteendet och egenvårdsaktiviteterna har därför avgörande betydelse vid diabetes.

Det är välkänt att psykologiska aspekter har betydelse för metabol kontroll och välbefinnande hos personer med diabetes. Studier tyder på att området är eftersatt när det gäller att erbjuda stöd och behandling för dessa problem, något som har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. I nationella riktlinjer för diabetesvården uppmanas till fortsatt forskning som bygger på KBT, då metoden är otillräckligt utvärderad inom fältet. Therese Anderbros avhandling är nydanande och mycket angelägen inom diabetesområdet. Den fokuserar på beteendemässiga problem och hinder för glykemisk kontroll. Särskilt berörs rädsla för hypoglykemi, något som ofta innebär ett stort hinder och allvarliga konsekvenser för dem som berörs. Therese har genom sin forskning utvecklat och modifierat ett amerikanskt mätinstrument för att kunna bedöma rädsla för hypoglykemi. Det gör det möjligt att systematiskt bedöma problemområdet i klinisk verksamhet. Therese har även kartlagt denna rädsla hos ett omfattande urval, det största hittills, av svenska kvinnor och män som lever med typ 1-diabetes. Slutligen har hon även utvärderat ett stödprogram för personer med svårkontrollerad diabetes. Programmet bygger på KBT och visade ihållande goda resultat på såväl medicinska som psykologiska variabler.

Samtliga av avhandlingens ingående studier har god vetenskaplig kvalitet. Psykometrisk testning har genomförts enligväl beprövad metod. Interventionsstudiens design omfattar golden standard för utvärdering av effekt genom randomiserat, kontrollerat förfarande. Urvalet är mycket omfattande som underlag för kartläggande av rädsla för hypoglykemi, vilket ökar extern validitet. Tre av avhandlingens studier är publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Therese Anderbro tillämpar KBT inom ett nytt och eftersatt fält när det gäller stöd och behandling med detta perspektiv - en avhandling med klinisk relevans samt vetenskapligt hög kvalitet.

– Jag är jätteglad och stolt över priset och vill tacka föreningen och styrelsen för detta. Det betyder mycket för mig att min forskning uppmärksammas på det här viset och jag hoppas att ännu fler i föreningen ägnar sig åt forskning framöver. Jag vill också tacka min handledare Jan Lisspers som så generöst delat med sig av sin kunskap om beteendemedicin och om forskningsmetodik.

2012 - Vendela Zetterqvist

Tinnitus – an acceptance-based approach, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Länk till avhandlingen på DiVA

Vendela Zetterqvist har med sin avhandling på ett högst substantiellt sätt bidragit till att öka kunskapsmassan inom två viktiga områden – behandling av tinnitus med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och utforskandet av de mekanismer som antas ligga bakom acceptansbaserade behandlingsmetoder. Hon har i fyra delstudier funnit goda effekter av ACT jämfört både med en väntelista och med en sedan tidigare etablerad ljudstimuleringsbehandling. Hon har dessutom med metodologisk säkerhet visat på vikten av acceptans, ”cognitive defusion” och psykologisk flexibilitet i förhållande till behandlingsframgång och långsiktig lindring av besvär. Hon förtjänar att på alla sätt uppmärksammas och hedras för sin insats, som bäst sammanfattas med hennes egna ord:

– Acceptance and psychological flexibility may contribute to the understanding of tinnitus interference, ACT can reduce tinnitus interference in a group of normal hearing tinnitus patients, and acceptance and cognitive defusion are important processes in ACT, related to outcome.

2011 - Susanna Jernelöv

Stress, Sleep, and Allergy, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Länk till KI med mer info

Avhandlingen tar avstamp inom grundforskningen (vilket lämpligt nog också var en del av temat för årets kongress) för att leda vidare mot tillämpning av KBT. Områdena stress, sömn och allergi är omfattande områden som nog kan sägas vara allmängiltiga. Andelen människor med mer eller mindre svåra problem inom något av områdena är stort, och gruppen med överlappande problem inom alla dessa områden är också stor. Behandlingsforskning som innefattar patientgrupper med många komorbida besvär, är ett eftersatt område. Susannas behandlingsforskning är ett bidrag till att ändra på detta, och det gör hennes forskning generaliserbar och pragmatisk, samtidigt som de mer grundforskningsorienterade delarna i hennes avhandling bidrar till ökad förståelse av mekanismerna som ligger bakom symptom och diagnoser.

10-30% av befolkningen lider av sömnbesvär i Sverige, och ytterst få av dessa kommer i åtnjutande av KBT-behandling. Genom Susannas forskning har man kommit ett stort steg närmare att kunna tillhandahålla till evidensbaserad behandling på bred front för denna grupp, samt att våga kombinera grundforskning och pragmatisk behandlingsforskning över så breda ämnen som stress, sömn och allergi, är att överskrida ämnesgränser och bidra till samverkan mellan forskningsgrupper och till kunskapsökning med stor bredd.

I bedömargruppen fanns inga tveksamheter kring att detta var vinnaren. En av bedömarna vidtog dessutom det i sammanhanget smått radikala greppet att också lyfta in Susanna i diskussionen kring kandidater till det pedagogiska priset genom att konstatera att: ”Jernelövs pedagogiska tilltal är närmast en ledstjärna när jag tänker på hur vi kan föra ut vår kunskap.”

2010 - Lena Reuterskiöld

Fears, anxieties and cognitive-behavioral treatment of specific phobias in youth, Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet

Länk till SU med mer info

2009 - Viktor Kaldo

Cognitive Behavioural Therapy as Guided Self-help to Reduce Tinnitus Distress, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Länk till avhandlingen på DiVA

2005 - Per Carlbring

Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Länk till avhandlingen på DiVA

2004 - Ulrika Thulin

Panic Disorder with Agoraphobia : Cognitive-behavioral treatment and theory, Institutionen för psykologi, Stockholms Universitet

Länk till SU med mer info

2003 - Charlotta Marhold

Musculoskeletal Pain and Return to Work : A Cognitive-Behavioral Perspective, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Länk till avhandlingen på DiVA

2002 - Lisa Svensson

Specific phobias in children and adolescents : a cognitive-behavioral approach, Institutionen för psykologi, Stockholms universitet

Mer information på Libris

2001 - Elisabeth Breitholtz

A cognitive-behavioral approach to generalized anxiety disorder, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Länk till UU med mer info.

Vad vi kan minnas var Elisabeth Breitholtz den första att få BTF:s pris för bästa doktorsavhandling

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda