Logga in »

Test

ögaSchizofreni

Symptomen vid schizofreni påverkas i hög grad av sociala och psykologiska faktorer även om mycket tyder på att sjukdomen har biokemiska och genetiska orsaker. Vissa patienter har en sårbarhet som gör att de lättare utvecklar symptom när de råkar ut för påfrestningar. För många medför det ett livslångt handikapp - nedsatt funktionsnivå, tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar.
    Den farmakologiska behandlingen med framför allt neuroleptika är sedan länge etablerad. Kombinerad med kognitiv beteendeterapi har behandlingen visat sig ge bättre resultat. De viktigaste undersökningar som gjorts på området har gällt familjeterapi och social färdighetsträning.
    Också anhöriga till schizofrena personer utsetts för svåra påfrestningar och behöver stöd, information och kunskap. Familjebehandling har visat sig minska risken för återfall hos patienten och därtill öka livskvaliteten för hela familjen.

"Under senare år har flera
undersökningar visat att
kognitiv beteendeterapi kan
minska och lindra
psykossymtom, framför allt
hallucinationer och
vanföreställningar."

Social färdighetsträning kan innebära att deltagarna i en grupp lär sig bättre metoder att klara av en rad vardagssituationer, som t ex sin egen medicinering. Det kan vidare innebära träning i att hantera besvärande symptom och att förebygga återfall. Det kanske viktigaste målet är att förbättra den emotionella kontakten med andra människor.
    Bland de strukturerade metoder som används kan nämnas problemlösningsövningar, rollspel och hemuppgifter. Metoderna används på omkring hälften av Sveriges psykiatriska kliniker och har tagits väl emot av både patienter och personal.
    Under senare år har flera undersökningar visat att kognitiv beteendeterapi kan minska och lindra psykossymtom, framför allt hallucinationer och vanföreställningar. Det kan ske genom att vidareutveckla de strategier patienten redan använder vid symptom. Oftast bygger de framgångsrika behandlingarna på KBT-tekniker som liknar dem som används vid till exempel depression.
    Intresset riktas alltmer mot tidig intervention, mot att om möjligt förebygga problem genom en rad åtgärder i ett tidigt skede. Även här har beteendeterapeutiska och kognitiva metoder visat sig framgångsrika. Det bedrivs också ett omfattande utvecklingsarbete för att sammanföra olika behandlingskomponenter. Så kallad integrerad vård är ett exempel på denna trend. Syftet är att skapa långsiktiga, fungerande samarbetsrutiner mellan klient, anhöriga och psykiatri.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda