Logga in »

Test

deprimeradDepression

Deprimerade personer uppvisar en drastiskt sänkt sinnesstämning. De förlorar energi och intresset för vardagliga aktiviteter. Koncentrationsförmågan försämras, liksom förmågor som rör tankeverksamhet och beslutsfattande. Sömnproblem och viktnedgång är också vanliga symptom.
    Den deprimerade personen tänker i negativa banor kring det mesta. Tillvaron känns meningslös, framtiden hopplös och själv är man värdelös. Det är vanligt med skuldkänslor och självmordstankar.

"Det har visat sig mycket
viktigt att bryta individens
inaktivitet vid depression."

De flesta depressioner uppkommer i samband med att personen drabbas av en svår förlust. Det kan vara förlusten av en närstående, genom dödsfall eller skilsmässa. Det kan vara förlust av den egna hälsan, av ett arbete eller av sitt "anseende ". Det har visat sig mycket viktigt att bryta individens inaktivitet, dvs att hjälpa den deprimerade med att komma igång med aktiviteter. Tillsammans med terapeuten schemaläggs olika aktiviteter för att individens gradvis skall komma igång med sina tidigare sysslor. Genom att individen deltar i aktiviteter påverkas också självkänslan positivt.

"Nästa steg blir att utmana de
negativa tankarna med frågor
som: Vad finns det för bevis för
detta? Vad talar för och emot
min tolkning av situationen?"

För att häva depressionen får individen hjälp att hitta tillbaka till sitt tidigare sätt att uppleva positiva känslor eller finna nya vägar till livslust. Ibland kräver detta bearbetning av negativa känslor men ofta räcker det med mycket konkreta åtgärder som rör vardagslivet. Inom psykiatrin är psykofarmaka fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden vid depressioner. Många personer får dock besvärande biverkningar av medicinen eller tycker att den ger otillräcklig lindring. De kognitiva och beteendeinriktade metoderna har - utan biverkningar - visat sig ge minst lika god effekt. Dessutom tycks effekterna bli mer bestående eftersom KBT-metoderna medför en inlärning av nya sätt, att av egen kraft, hantera framtida negativa händelser. Därmed minskar risken för återfall.Kärnan i KBT-behandlingen är att hjälpa patienten att bryta inaktivitet och att identifiera, ifrågasätta och testa de negativa automatiska tankar som utmärker depressiva tillstånd. De negativa tankeprocesserna uppstår ofta snabbt och automatiskt.

"KBT-behandling minskar
risken för återfall."

En första uppgift i terapin är att identifiera dessa tankar. Det kan ske genom att patienten för dagbok över sina tankar och andra depressiva reaktioner. Nästa steg blir att utmana de negativa tankarna med frågor som: Vad finns det för bevis för detta? Vad talar för och emot min tolkning av situationen? Går situationen att tolka på annat sätt?
    Terapeut och patient undersöker på så sätt rimligheten i de automatiska tankarna. I kognitiv beteendeterapi försöker man också identifiera grundläggande attityder som ökar risken för depressioner. Dit hör önskan att alltid vara omtyckt av alla eller kravet på sig själv att alltid prestera på toppen av sin förmåga. Efter genomgången terapi har patienten lärt sig nya sätt att hantera motgångar och besvikelser och står starkare rustad inför eventuella återfall.

Beteendeterapeutiska föreningen | Kammakarg 62 | 111 24 STOCKHOLM | PG: 850983-8

Producerad av: Livanda