AMIR – Assessment of Mental health
and early Intervention for Refugees [Radisson]

Anna Leiler

Sammanfattning

Flyktingar I allmänhet och asylsökande I synnerhet är en sårbar grupp som lider av psykisk ohälsa i högre grad än den övriga befolkningen, något som orsakar stort lidande för den enskilde men också i längden utgör ett hinder för integration. I AMIR har vi utarbetat en modell för tidig upptäckt med hjälp av screeningverktyget The Refugee Health Screener och preventiv intervention genom självhjälpskursen AMIN. I projektet medverkar psykologstudenter aktivt vilket ger dem transkulturell kompetens och praktisk färdighetsträning i att arbeta med tolk och att möta människor på flykt.

Elisabet Wasteson är leg psykolog och PhD.
Anna Leiler är leg psykolog och doktorand i klinisk psykologi.