Folkmord [Radisson]

Amar Tallic

Sammanfattning

Med mer än 60 miljoner utplånade människoliv har nittonhundratalet ibland beskrivits som ”folkmordens tid” en tid av två världskrig, stora revolutioner, koloniala och anti­koloniala konflikter och många andra människoinducerade katastrofer. Vår samtid vit­tnar fortfarande om pågående massmord med förödande konsekvenser och ständiga offersiffror. Folkmordstrauma är ett relativt nytt begrepp som bl a presenterats av forskare i samband med folkmordet i Rwanda och som syftar till att tydliggöra kopplingen mellan traumat och dess folkmordskontext, som utgörs av en avsiktlig utplåning av en grupp människor. Föreläsningen syftar att kartlägga aktuell psykologisk forskning kring folkmordstrauma med exempel på fallstudier och interventioner från fälten. Särskilt perspektiv ges från Balkankrigen och lärdomar som kan dras från folkmordet i Srebrenica.

Vad skiljer traumatisk stress vid folkmord från andra typer av krigstrauman? Vi går genom folkmordstraumats specifika kännetecken och återhämtningsfaktorer. Kan sådant trauma 'smitta' och när är den transgenerationell? Föreläsningen lyfter vikten av kontextuellt bemötande av folkmordsöverlevanden med bl a komplex sorg, överlevnadsskuld och skräckinjagande utplåningsrädsla.