SAHA – utvecklingen av ett internetbaserat KBT-självhjälpsprogram
för arabisktalande personer i Sverige [Radisson]

Tomas Nygren & Matilda Berg

Sammanfattning

Under de senaste åren har det skett en ökad invandring av människor från arabisk-talande länder till Sverige. Forskning visar att denna grupp lider av förhöjda nivåer av psykisk ohälsa. I nuläget saknas tillräckliga behandlingsalternativ för personer inom denna grupp med mild till måttlig psykisk ohälsa på grund av bristande tillgång till psykologisk behandling inom primärvården, speciellt utifrån att många nyanlända saknar kunskaper i det svenska språket.Den här presentationen kommer beskriva utvecklingen av ett internetbaserat självhjälpsprogram på arabiska utifrån KBT-principer för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa - SAHA. Självhjälpsprogrammet har utvecklats på Linköpings Universitet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Programmet består av nio relativt korta moduler som innehåller information, råd och övningar utifrån KBT för vanliga former av psykisk ohälsa.Den övergripande strukturen för programmet och innehållet i modulerna kommer att presenteras, samt hur materialet har språk-och kulturanpassats. Presentationen kommer också delge resultat från en grupp pilotanvändare med fokus på hur materialet upplevs och utvärderas av den tänka målgruppen. Slutligen kommer vi återge fortsatta planer för projektet, som bland annat inkluderar en randomiserad kontrollerad studie med behandlarstöd.